top of page

KVKK Aydınlatma Metni

Gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel
bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar
hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek
veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:
Alışveriş sitemizin müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ("Kanun”) kapsamında "veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Kişisel Verilerin Korunması ve
Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin alışveriş sitemiz tarafından gerçekleştirilen
kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için
açık rızalarının temini hedeflenmektedir.
2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Müşterilere ait kişisel veriler;
Alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
Alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına
göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve
icrası,
İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da
internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü
kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama,
bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama,
anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma,
siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,
Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,
Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş
sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre
kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden
pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi
raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları,
Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin
planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya
hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün
ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası
kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin
Korunması Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.
Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen
kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile
ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri
temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya
da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam
içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google
kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi
toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki
durumlar için Alışveriş sitemiz tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının
alınması gerekmektedir.
4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:
Müşterilere ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi, alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş

birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş
sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin ve alışveriş sitemiz ile
iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alışveriş
sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına
göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve
icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız,
kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve
sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç
Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.
Alışveriş Sitemiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen
şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da
aktarabilecektir.
5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki
sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin Korunması
Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu
mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre
düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Alışveriş Sitemiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak
Alışveriş Sitemiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre
kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz’in belirlediği saklama
sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil
etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi
amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine
yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda
Alışveriş Sitemiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu
durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki
uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi
geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale
getirilmektedir.
7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini
öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme
amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt
dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş
olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun
olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri Alışveriş Sitemiz Tarafından 6698
sayılı Kanun Kapsamında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Alışveriş sitemiz söz konusu talepleri
değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda
değişiklikler söz konusu olabilecektir.

bottom of page